Site Analysis and Statistics


www.noet.ir/

Title سازمان سنجش آموزش کشور
Description
No description
Keywords
No keywords
Content Word Count1048
Size49880 bytes, downloaded in 1.261 seconds (0.302Mb/s)
Inline CSS507 bytes (1.02%)
Inline Javascript77 bytes (0.15%)
Links on page53
External links21
Links without titles36 (48.65%)
Images
7 images (7 different images)
1 image(s) without ALT tags
Tags
No <STRONG> tags
No <EM> tags
<H1> not used
<H3> not used
Other
Compression not accepted
<title> tag should be straight after <head>
Alot of seperate images, consider using CSS Sprites

Try clicking on a keyword

Performing Keywords - 64

سنجش

کشور

سازمان

ازمون

آموزش

تاريخ

باره

اموزش

اطلاعيه

برگزاري

داوطلبان

سال

سراسري

شرکت

متقاضي

همچنين

ثبت‌نام

www

noet

ریاست

پایگاه

کارشناسی

ویژه

آزمون

های

کاردانی

سراسری

دکترای

ارشد

تخصصی

الملل

استعدادهای

درخشان

پیوندهای

مرتبط

نور

پیام

مطلب

متفرقه

tolimo

عمومی

بین

پاسخگويي

درباره

اسلامی

‌جمهوری

اطلاع‌رسانی

تماس

جمهوری

مرکز

ارتباط

مردمی

رهبری

معظم

اصلی

سيستم

ایران

دسترسی

اطلاع

رسانی

مقام

صفحه

دفتر

سریع

Keyword Frequency - 337

آزمون

سال

سازمان

آموزش

سنجش

اطلاعيه

كشور

اعلام

سراسري

كارشناسي

ارشد

ظرفيت

برگزاري

همچنين

خصوص

تحصيلي

مورخ

تكميل

ورودي

باره

آموزش‌

دوره

برخي

اعلام‌

سنجش‌

تاريخ

مقطع

ثبت‌نام

درباره

هاي

کشور

جديد

نتایج

ازمون

شده

نتايج

داوطلبان

براي

سازمان‌

اطلاعيه‌

محل‌هاي

بدون

ناپيوسته

پذيرش

ظرفيت‌

های

پذيرش‌

شماره

کارنامه

پذيرفته

علمي

دكتري

سیستم

رشته

متقاضيان

رشته‌

نام

ثبت

نور

دانشگاهها

رشته‌محل‌هاي

رشته‌هاي

دانشگاه

طبق

تكميلي

کارشناسي

عالي

شرايط

درخصوص

مراحل

نامه

آيين

متمرکز

نیمه

درباره‌

ماده

سال‌

حرفه

tolimo

علوم

gre

آزمون‌

انتخاب

درخشان

مرکز

ورود

سراسری

شرکت

متقاضي

زماني

برنامه

نهايي

سيستم

آزمونهاي

پاسخگويي

اموزش

بین

مهندسی

پرديس‌هاي

متفرقه

subject

الملل

اصلاحيات

مرحله

پایگاه

کارشناسی

خودگردان

اصلی

تحصيلات

تماس

صفحه

ورودي‌

دکتری

موسسات

مهلت

سایت

اصلاحيه

متمركز

ریاست

تمديد

شدگان

گرديده

يكي

کارداني

نيمه‌‌متمركز

استعدادهای

برگزيدگان

خوارزمي،

پیام

دوره‌هاي‌

واجد

زمان

دسته

قبولي

جشنواره‌هاي

دانشجويي

وپرديس

معتبر

قبيل

استعدادهاي

پیک

rss

المپياد

مقاطع

تحقیقات

ناپيوسته،

واجدين

فناوری

مركز

فرآيند

شاغلين

پزشكي

تمامی

مصاحبه

معنوی

دوره‌هاي

حافظان

داخل

این

فارابي

متعلق

رازي

محترم

قرآن

مكان

جوان

باشد

کاردانی

پذیرش

مجيد

آيين‌نامه

مادی

حقوق

نتيجه

مبانی

تخصصي

دكتراي

نحوه

general

پيام

عمومي

فراگیر

oct

sep

نود

وسومين

يزد

نتیجه

جامع

فني

عمومی

شهرستان

کاربردي

زبان

انگليسي

پيشرفته

پیوندهای

مرتبط

برابر

آموزشی

نيمه‌متمركز

كارداني

چند

شـدگان

وزارت

تولیمو

معرفي

کارکنان

خدمات

تعاونی

مهر

ارزشیابی،

درسال

تحقیقات،

ويژه

اعتبارسنجی

عالی

کیفیت

تضمین

علوم،

دکترای

پيش‌بيني

براساس

صبح

بعدازظهر

نهائي

روزهاي

لذا

مي‌شود،

رمضان

مبارک

اواخر

خردادماه

اغاز

كدرشته‌

محلهاي

‌سنجش

اطلاعيـه‌

‌آموزش

‌كشور

معرفـي‌‌شدگان‌

اسامـي‌

تحصيلي،

سوابق

آنان

انتخابي

مهم

ميزان

تأثير

ماه

اينکه

اسلامی

‌جمهوری

ایران

ارتباط

جمهوری

مردمی

اطلاع‌رسانی

رهبری

رسانی

اطلاع

دفتر

مقام

معظم

جمعه

آبان

کارت

توزیع

مطلب

ویژه

نظر

فایل

دریافت

بخش

red

حفاظت

دسترسی

سریع

چندبرابرظرفيت

رشته‌‌هاي‌

ومو

محل

سسات

نهایی

نيمه

تخصصی

نشاني

آنها

پرداخت

کنکور

هزینه

عملی

شركت

تکمیل

ظرفیت

كدرشته

باره‌

تحصيلات‌

كارشناسي‌

ناپيوسته‌‌

‌‌سازمان‌

چندبرابر

دکتري

پرديس

فهرست

اسامي

معرفي‌شدگان

معرفی

سراسري‌

غيردولتي‌،

غيرانتفاعي‌

فرهنگيان

شهيدرجائـي

شركت‌

منظور

پيام‌نور،

عالي،

تحصيلـي

مختلف‌

روزانه

شبانه

مؤسسات‌

‌مصاحبه،

معاينه

فني،

‌رياضي

‌تجربي،

‌انساني

هنر

آزمايشي‌

گروههاي

گزينش‌

ساير

آزمون‌هاي

علمي‌

عملي

مجازي

Internal links - 49

/aboutus.aspx
/contactus.aspx
/Default.aspx
/
/FullStory.aspx?id=252
/FullStory.aspx?gid=12&id=268
/Download.aspx
/FullStory.aspx?gid=12&id=186
/FullStory.aspx?gid=12&id=187
/FullStory.aspx?gid=12&id=188
/FullStory.aspx?gid=1&id=1749
/FullStory.aspx?gid=1&id=1800
/FullStory.aspx?gid=1&id=1794
/FullStory.aspx?gid=1&id=1777
/FullStory.aspx?gid=1&id=1746
/FullStory.aspx?gid=1&id=1721
/FullStory.aspx?gid=1&id=1720
/FullStory.aspx?gid=13&id=1796
/FullStory.aspx?gid=13&id=1793
/FullStory.aspx?gid=13&id=1781
/FullStory.aspx?gid=13&id=1757
/FullStory.aspx?gid=2&id=1786
/FullStory.aspx?gid=2&id=1795
/FullStory.aspx?gid=2&id=1792
/FullStory.aspx?gid=2&id=1765
/FullStory.aspx?gid=3&id=1798
/FullStory.aspx?gid=3&id=1769
/FullStory.aspx?gid=7&id=1791
/FullStory.aspx?gid=7&id=1739
/FullStory.aspx?gid=7&id=1604
/FullStory.aspx?gid=9&id=1799
/FullStory.aspx?gid=12&id=1142
/FullStory.aspx?gid=8&id=1771
/FullStory.aspx?gid=8&id=1738
/FullStory.aspx?gid=8&id=1571
/FullStory.aspx?gid=8&id=1568
/group.aspx?gid=1
/group.aspx?gid=2
/group.aspx?gid=3
/group.aspx?gid=4
/group.aspx?gid=5
/group.aspx?gid=13
/group.aspx?gid=6
/group.aspx?gid=7
/group.aspx?gid=8
/group.aspx?gid=9
/group.aspx?gid=11
/group.aspx?gid=12
/rsspage.aspx

External links - 21

www.msrt.ir
www.sanjeshserv.com
motaleat.sanjesh.org/
result2.sanjesh.org/rst_arshadtalent_9306/
www.sanjeshp.ir
pe.sanjesh.org
www.sanjesh.org
peyk.sanjesh.org/
olympiad.sanjesh.org
result2.sanjesh.org/rst_arshadpnu93/
tolimo.sanjesh.org/result/
result2.sanjesh.org/rst_sarnm93/
srv2000.sanjesh.org/NOETsarasari93KN
www.saamad.ir
www.president.ir
result2.sanjesh.org/rstf_sar93
register2.sanjesh.org/CSPhdTakmil93
result2.sanjesh.org/resultFE93/
srv2.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_ar_pds/pds_93_srv/krn/
srv2.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_doc_pds/pds_93_hyd/krn/
www.leader.ir

Styles NOT in CSS Sheet - 10

visibility: hidden

border-width:0px;background-position: 0px 0px;

border-width:0px;background-position: -19px 0px;

border-width:0px;background-position: -38px 0px;

border-width:0px;background-position: -57px 0px;

border-width:0px;background-position: -76px 0px;

border-width:0px;background-position: -95px 0px; height: 16px; width: 14px;

border-width:0px;background-position: -114px 0px;

border-width:0px;background-position: -133px 0px;

border-width:0px;background-position: -152px 0px;

Tags used - 21

div

li

a

ul

h4

input

param

img

link

embed

object

br

p

h2

meta

form

body

head

html

title

span

Headers

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Fri, 24 Oct 2014 10:14:34 GMT
Content-Length: 49880

XHTML Errors

htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 120 near <div id="topNews"><div class="hd lefttop"></div><div cl...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 120 near <div id="topNews"><div class="hd lefttop"></div><div cl...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="http://srv2.sanjesh.org/p_krn/ind...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="http://result2.sanjesh.org/rst_ar...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="http://result2.sanjesh.org/rst_ar...

Other META Tags


Text to Code

Shows the text and code ratio throughout the page.

blue: text
white: code
x-axis: page position
y-axis: percentage

Set Cookies

No cookies

Forms

form1 1393/06/31
Action Method

__VIEWSTATE =

__VIEWSTATEENCRYPTED =

__EVENTVALIDATION =

hlMain =

hlRed =

hlOrange =

hlLightGreen =

hlDarkGreen =

hlBlueGreen =

hlDarkBlue =

hlPurple =

hlPink =