Site Analysis and Statistics


www.noet.ir/

Title سازمان سنجش آموزش کشور
Description
No description
Keywords
No keywords
Content Word Count698
Size36473 bytes, downloaded in 1.260 seconds (0.221Mb/s)
Inline CSS507 bytes (1.39%)
Inline Javascript77 bytes (0.21%)
Links on page42
External links17
Links without titles21 (35.59%)
Images
7 images (7 different images)
1 image(s) without ALT tags
Tags
No <STRONG> tags
No <EM> tags
<H1> not used
<H3> not used
Other
Compression not accepted
<title> tag should be straight after <head>
Alot of seperate images, consider using CSS Sprites

Try clicking on a keyword

Performing Keywords - 59

کشور

سازمان

سنجش

ازمون

آموزش

باره

اطلاعيه

برگزاري

اموزش

همچنين

سراسري

سال

شرکت

متقاضي

داوطلبان

ثبت‌نام

تاريخ

www

noet

کارشناسی

پایگاه

ریاست

جامع

علمی

ارشد

ویژه

دسترسی

سریع

مطلب

کاربردی

پیام

نور

پیوندهای

مرتبط

tolimo

کاردانی

سراسری

دکترای

تخصصی

پاسخگويي

درباره

‌جمهوری

اطلاع‌رسانی

رهبری

اسلامی

جمهوری

مرکز

ارتباط

مردمی

معظم

مقام

صفحه

تماس

ایران

اصلی

اطلاع

دفتر

رسانی

سيستم

Keyword Frequency - 262

سال

سازمان

آزمون

سنجش

آموزش

اطلاعيه

اعلام

كشور

سراسري

تاريخ

كارشناسي

کشور

برگزاري

ارشد

ناپيوسته

باره

علمي

شدگان

رشته

پذيرش

خصوص

ثبت‌نام

ازمون

درباره

ظرفيت

های

جامع

سیستم

دوره

اسامي

هاي

ورودي

نهايي

داوطلبان

نتایج

براي

تحصيلي

نور

همچنين

تحصيلات

کارنامه

tolimo

نتايج

شده

مرکز

شرکت

متقاضي

پذيرفته

كارداني

دوره‌هاي

نام

ثبت

تكميلي

نحوه

عالي

ظرفیت

موسسات

داخل

براساس

دانشگاهها

جديد

تكميل

سایت

برابر

چند

حرفه

فهرست

پیام

کارشناسي

کارداني

مقطع

پيام

ـ‌كاربردي

معرفی

دانشجويي

دوره‌

پذيرش‌دوره‌

نيمه‌متمركز‌

محترم

مهر‌ماه

المپياد

دانشگاه

سنجش‌آموزش‌كشور‌درخصوص

شركت

قبولي

فني

سراسری

سوابق

پذيرفته‌شدگان‌نهايي‌كد‌رشته‌هاي

صفحه

کارشناسی

تماس

ریاست

اصلی

اموزش

پاسخگويي

پایگاه

سيستم

شماره

نامه

بدون

ماده

مورخ

طبق

آيين

زبان

پيشرفته

شهرستان

يزد

انگليسي

متقاضيان

نود

وسومين

رسانی

رشته‌هاي

پرديس

دکتري

معرفي‌شدگان

چندبرابر

تخصصی

دکترای

نیمه

متمرکز

کنکور

نيمه‌‌متمركز

پرديس‌هاي

مصاحبه

معرفي

شـدگان

نتیجه

مكان

کاردانی

خودگردان

دفتر

دكتري

نيمه‌متمركز

مهر

تحقیقات

فناوری

مركز

پزشكي

علوم،

وزارت

خدمات

آموزشی

کارکنان

مهندسی

پیک

این

متعلق

باشد

معنوی

مادی

rss

تمامی

حقوق

تعاونی

عالی

تخصصي

بین

الملل

استعدادهای

دكتراي

کاربردي

اطلاع

فراگیر

تحصيلي،

درخشان

متفرقه

اعتبارسنجی

تضمین

کیفیت

ارزشیابی،

تحقیقات،

عمومي

پیوندهای

مرتبط

تولیمو

مهم

بيستم

مطلب

کارت

توزیع

ویژه

نظر

ماه

مراحل

اينکه

حافظان

فایل

سریع

دسترسی

آزمونهاي

کاربردی

علمی

قرآن

مجيد

دریافت

مبارک

رمضان

نهایی

پذیرفته

روزهاي

بعدازظهر

تکمیلی

تحصیلات

جدید

تکمیل

امتحانی

صبح

ظرفيتهاي

اغاز

خردادماه

اواخر

مي‌شود،

لذا

پيش‌بيني

زماني

برنامه

حفاظت

مهندسي

اطلاع‌رسانی

رهبری

غيردولتي

غيرانتفاعي

‌جمهوری

اسلامی

ارتباط

گزينش

ایران

معظم

قانون

اسلامي

همچنین

ميزان

شوراي

مجلس

دانشجو

مقام

مصوب

انتخاب

گرديده

red

حرفه‌اي‌نظام‌آموزش‌مهارتي‌دانشگاه

آبان

شنبه

ورود

نظام‌آموزش‌مهارتي‌دانشگاه

فناوري

بخش

حرفه‌اي

جمهوری

نهائي

انتخابي

آنان

يكي

محلهاي

كدرشته‌

مردمی

دسته

زمان

تأثير

Internal links - 38

/aboutus.aspx
/contactus.aspx
/Default.aspx
/
/FullStory.aspx?id=252
/FullStory.aspx?gid=12&id=268
/Download.aspx
/FullStory.aspx?gid=12&id=186
/FullStory.aspx?gid=12&id=187
/FullStory.aspx?gid=12&id=188
/FullStory.aspx?gid=1&id=1749
/FullStory.aspx?gid=2&id=1806
/FullStory.aspx?gid=2&id=1804
/FullStory.aspx?gid=2&id=1802
/FullStory.aspx?gid=2&id=1765
/FullStory.aspx?gid=5&id=1808
/FullStory.aspx?gid=5&id=1805
/FullStory.aspx?gid=1&id=1800
/FullStory.aspx?gid=1&id=1803
/FullStory.aspx?gid=1&id=1794
/FullStory.aspx?gid=1&id=1746
/FullStory.aspx?gid=13&id=1757
/FullStory.aspx?gid=3&id=1798
/FullStory.aspx?gid=3&id=1769
/FullStory.aspx?gid=9&id=1799
/group.aspx?gid=1
/group.aspx?gid=2
/group.aspx?gid=3
/group.aspx?gid=4
/group.aspx?gid=5
/group.aspx?gid=13
/group.aspx?gid=6
/group.aspx?gid=7
/group.aspx?gid=8
/group.aspx?gid=9
/group.aspx?gid=11
/group.aspx?gid=12
/rsspage.aspx

External links - 17

www.sanjeshp.ir
www.msrt.ir
www.sanjeshserv.com
pe.sanjesh.org
olympiad.sanjesh.org
www.sanjesh.org
peyk.sanjesh.org/
motaleat.sanjesh.org/
result2.sanjesh.org/rst_arshadpnu93/
result2.sanjesh.org/rst_arshadtk93/
www.saamad.ir
www.president.ir
srv2000.sanjesh.org/NOETsarasari93KN
result2.sanjesh.org/rst_sarnm93/
tolimo.sanjesh.org/result/
srv2.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_doc_pds/pds_93_hyd/krn/
www.leader.ir

Styles NOT in CSS Sheet - 10

visibility: hidden

border-width:0px;background-position: 0px 0px;

border-width:0px;background-position: -19px 0px;

border-width:0px;background-position: -38px 0px;

border-width:0px;background-position: -57px 0px;

border-width:0px;background-position: -76px 0px;

border-width:0px;background-position: -95px 0px; height: 16px; width: 14px;

border-width:0px;background-position: -114px 0px;

border-width:0px;background-position: -133px 0px;

border-width:0px;background-position: -152px 0px;

Tags used - 21

div

li

a

ul

input

h4

param

img

link

embed

object

br

h2

p

meta

form

body

head

html

title

span

Headers

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Fri, 31 Oct 2014 21:53:09 GMT
Content-Length: 36473

XHTML Errors

htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 120 near <div id="topNews"><div class="hd lefttop"></div><div cl...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 120 near <div id="topNews"><div class="hd lefttop"></div><div cl...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1794" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1794" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1794" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1794" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1794" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1794" tit...

Other META Tags


Text to Code

Shows the text and code ratio throughout the page.

blue: text
white: code
x-axis: page position
y-axis: percentage

Set Cookies

No cookies

Forms

form1 1393/06/31
Action Method

__VIEWSTATE =

__VIEWSTATEENCRYPTED =

__EVENTVALIDATION =

hlMain =

hlRed =

hlOrange =

hlLightGreen =

hlDarkGreen =

hlBlueGreen =

hlDarkBlue =

hlPurple =

hlPink =