Site Analysis and Statistics


www.noet.ir/

Title سازمان سنجش آموزش کشور
Description
No description
Keywords
No keywords
Content Word Count680
Size33787 bytes, downloaded in 1.872 seconds (0.138Mb/s)
Inline CSS507 bytes (1.50%)
Inline Javascript77 bytes (0.23%)
Links on page37
External links20
Links without titles19 (33.33%)
Images
8 images (8 different images)
2 image(s) without ALT tags
Tags
No <STRONG> tags
No <EM> tags
<H1> not used
<H3> not used
Other
Compression not accepted
<title> tag should be straight after <head>
Alot of seperate images, consider using CSS Sprites

Try clicking on a keyword

Performing Keywords - 52

سنجش

آموزش

سازمان

کشور

داوطلبان

ازمون

سراسري

سال

قابل

توجه

noet

www

ریاست

پایگاه

درخشان

جامع

علمی

استعدادهای

ویژه

دسترسی

سریع

مطلب

کاربردی

کارشناسی

سراسری

پیوندهای

مرتبط

الملل

بین

ارشد

آزمون

های

پاسخگويي

سيستم

مردمی

جمهوری

تماس

ارتباط

مرکز

‌جمهوری

اسلامی

ایران

درباره

رهبری

اطلاع

مقام

اصلی

رسانی

صفحه

معظم

دفتر

اطلاع‌رسانی

Keyword Frequency - 276

آزمون

آموزش

سازمان

سال

سنجش

اطلاعيه

نام

کاردانی

دوره

ارشد

كشور

ثبت

جامع

سراسري

شرايط

علمی

سیستم

ورودي

خاص

كارشناسي

کاربردی

ازمون

درخشان

فنی

دانشگاه

حرفه‌ای

زمان

اعلام

پذیرش

هاي

درباره

رشته

علمي

کشور

رشته‌هاي

ورود

خصوص

تحصيلي

برگزاري

مهارتی

ثبت‌

نظام

اين

واجد

براي

سراسری

مرکز

داوطلبان

ظرفيت

استعدادهای

مقطع

مهر‌ماه

بدون

های

بین

برگزيدگان

تمديد

شرایط

مراحل

پذيرش

حرفه

مورخ

شماره

متقاضيان

کارشناسي

علوم

انجام

نامه

خوارزمي،

کارداني

الملل

غیرحضوری

شدگان

حضوری

معرفي

محل

مصاحبه

بورسيه

پاسخگويي

سيستم

سایت

امتحاني

داراي

چند

مرداد

برابر

ریاست

تاريخ

کارشناسی

نتايج

تماس

کار

سوي

آموزش‌های

حین

توجه

شدن

پایگاه

تحصيلات

کارت

اصلی

صفحه

قابل

general

دسته

درخصوص

معرفي‌شدگان

برنامه

دوره‌هاي

ناپيوسته

همچنين

تكميلي

پروژه

ذيربط

گزينش

باره

محلهاي

همراه

زماني

داخل

gre

زبانهاي

آموزشی

خدمات

کارکنان

وزارت

تحقیقات

علوم،

تعاونی

شرکت

ارزشیابی،

تحقیقات،

اعتبارسنجی

تضمین

عالی

کیفیت

فناوری

مركز

مادی

حقوق

معنوی

این

باشد

متعلق

تمامی

rss

مهندسی

پزشكي

المپياد

دانشجويي

پیک

مرتبط

پیوندهای

رياضي

آزمايشي

فني،‌علوم

تجربي،

هنر

انساني،

گروههاي

سؤالات

‌شرايط

علاقمندي

‌خاص

کلید

سوالات

اولیه

تکميلي

خارجي

پيام

تخصصي

نور

tolimo

عمومي

متفرقه

دكتراي

کاربردي

علاقه

سامانه

مندی

دارای

فني

مهلت

مقاطع

معمولا

اواسط

ماه

صورت

اوليه

نزديک

توزیع

مطلب

ویژه

ساله

مي‌گيرد،

گروه

موسسات

اموزشگاه‌

مجاز

غيرمجاز

مي‌شود،

فرصتي

گسترده‌اي

انتخاب

رشته‌

دانشگاهي

نتایج

فایل

اطلاع‌رسانی

‌جمهوری

اسلامی

ایران

رهبری

معظم

اطلاع

رسانی

دفتر

مقام

ارتباط

مردمی

آزمونهاي

دسترسی

سریع

دریافت

حفاظت

بخش

جمهوری

پنجشنبه

red

بسياري

اقدام

دكتري

دفترچه

راهنمای

فروش

ناپيوسته،

فرآيند

رازي

فارابي

آيين‌نامه

درسال

سریال

نحوه

صحت

حفظ

قرآن

مجيد

كشوردر

موسيقي

مهرماه

اصلاحيه

چندبرابر

جوان

قبيل

طبق

ماده

آيين

خرید

كارشناسي‌ارشد

«پذيرش

تبليغات

فراگير

مدت

ثبت‌نام

اعتباری

واجدين

برگزیدگان

برای

جشنواره‌هاي

معتبر

تسهیلات

ارائه

استعدادهاي

واجدین

آیین

وداراي

Internal links - 33

/aboutus.aspx
/contactus.aspx
/Default.aspx
/
/FullStory.aspx?gid=12&id=268
/Download.aspx
/FullStory.aspx?gid=12&id=186
/FullStory.aspx?gid=12&id=187
/FullStory.aspx?gid=12&id=188
/FullStory.aspx?gid=12&id=1584
/FullStory.aspx?gid=8&id=1610
/FullStory.aspx?gid=8&id=1571
/FullStory.aspx?gid=8&id=1568
/FullStory.aspx?gid=5&id=1606
/FullStory.aspx?gid=2&id=1550
/FullStory.aspx?gid=2&id=1549
/FullStory.aspx?gid=2&id=1542
/FullStory.aspx?gid=7&id=1604
/FullStory.aspx?gid=1&id=1581
/FullStory.aspx?gid=1&id=1573
/group.aspx?gid=1
/group.aspx?gid=2
/group.aspx?gid=3
/group.aspx?gid=4
/group.aspx?gid=5
/group.aspx?gid=13
/group.aspx?gid=6
/group.aspx?gid=7
/group.aspx?gid=8
/group.aspx?gid=9
/group.aspx?gid=11
/group.aspx?gid=12
/rsspage.aspx

External links - 20

www.msrt.ir
www.sanjeshserv.com
motaleat.sanjesh.org/
register1.sanjesh.org/borssie/
www.sanjeshp.ir
pe.sanjesh.org
www.sanjesh.org
peyk.sanjesh.org/
olympiad.sanjesh.org
result2.sanjesh.org/Keys/Default.aspx
result.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_arshd/sar_khas_93tfs/krn/
www.saamad.ir
www.president.ir
www.leader.ir
epay.sanjesh.org/
register1.sanjesh.org/ArshadTalentRegisteration93/
register1.sanjesh.org/rgjamekardani9307/
epay.sanjesh.org/Payment/
www6.sanjesh.org/download/JameKardani_9307.zip
request.sanjesh.org/noetrequest

Styles NOT in CSS Sheet - 10

visibility: hidden

border-width:0px;background-position: 0px 0px;

border-width:0px;background-position: -19px 0px;

border-width:0px;background-position: -38px 0px;

border-width:0px;background-position: -57px 0px;

border-width:0px;background-position: -76px 0px;

border-width:0px;background-position: -95px 0px; height: 16px; width: 14px;

border-width:0px;background-position: -114px 0px;

border-width:0px;background-position: -133px 0px;

border-width:0px;background-position: -152px 0px;

Tags used - 21

div

li

a

ul

input

h4

param

img

link

embed

object

br

h2

p

meta

form

body

head

html

title

span

Headers

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Thu, 24 Jul 2014 15:20:00 GMT
Content-Length: 33787

XHTML Errors

htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 120 near <div id="topNews"><div class="hd lefttop"></div><div cl...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 120 near <div id="topNews"><div class="hd lefttop"></div><div cl...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=8&id=1571" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=8&id=1571" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=8&id=1571" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=8&id=1571" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=8&id=1571" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=8&id=1571" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=8&id=1571" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=8&id=1571" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=8&id=1571" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=8&id=1571" tit...

Other META Tags


Text to Code

Shows the text and code ratio throughout the page.

blue: text
white: code
x-axis: page position
y-axis: percentage

Set Cookies

No cookies

Forms

form1 1393/04/11
Action Method

__VIEWSTATE =

__VIEWSTATEENCRYPTED =

__EVENTVALIDATION =

hlMain =

hlRed =

hlOrange =

hlLightGreen =

hlDarkGreen =

hlBlueGreen =

hlDarkBlue =

hlPurple =

hlPink =