Site Analysis and Statistics


www.noet.ir/

Title سازمان سنجش آموزش کشور
Description
No description
Keywords
No keywords
Content Word Count789
Size42280 bytes, downloaded in 2.103 seconds (0.153Mb/s)
Inline CSS507 bytes (1.20%)
Inline Javascript77 bytes (0.18%)
Links on page40
External links27
Links without titles30 (44.78%)
Images
10 images (7 different images)
4 image(s) without ALT tags
Tags
No <STRONG> tags
No <EM> tags
<H1> not used
<H2> not used
<H3> not used
Other
Compression not accepted
<title> tag should be straight after <head>
Alot of seperate images, consider using CSS Sprites

Try clicking on a keyword

Performing Keywords - 51

سنجش

آموزش

سازمان

کشور

www

noet

پایگاه

کارشناسی

ریاست

tolimo

تخصصی

سراسری

کاردانی

ارشد

نور

جامع

دکترای

کاربردی

بین

الملل

پیوندهای

مرتبط

های

آزمون

پیام

متفرقه

استعدادهای

درخشان

علمی

پاسخگويي

معظم

رهبری

اطلاع‌رسانی

‌جمهوری

مقام

دفتر

اصلی

اطلاع

رسانی

اسلامی

ایران

درباره

سيستم

صفحه

دسترسی

تماس

جمهوری

مرکز

ارتباط

مردمی

سریع

Keyword Frequency - 320

آزمون

سال

آموزش

سنجش

سازمان

كشور

اطلاعيه

ارشد

دوره

درباره

هاي

شرايط

دانشگاه

کارشناسی

كارشناسي

رشته

خاص

دكتري

برگزاري

نتایج

اعلام

ثبت

نام

پذيرش

حرفه

نور

چند

درخشان

برابر

سنجش‌

تحصيلي

رشته‌هاي

علمي

داراي

ورودي

سیستم

سازمان‌

آموزش‌

کارت

کشور

ورود

متمركز

تاريخ

پرينت

كارت

کاردانی

عالي

های

tolimo

سراسری

نهایی

مقطع

نهايي

مراحل

اسامي

مهندسی

براي

پرديس

ورودي‌

خصوص

مرکز

ناپیوسته

آزمون‌

اعلام‌

اسامي‌

پيام

خودگردان

استعدادهای

نتايج

زمان

ظرفيت

صحت

حفظ

شدگان

قرآن

کارنامه

معرفي‌شدگان‌

شرایط

بین

الملل

‌سال

درآزمون

‌سراسري

واجد

خوارزمي،

متفرقه

برگزيدگان

فناوری

علمی

جامع

وزارت

اكو

بدون

کارداني

‌آموزش

سایت

سراسري

‌سنجش

موسسات

ظرفيت‌

پزشكي

بيمه

کارشناسي

‌تحصيلي

‌مختلف

نيمه

‌سازمان

مهرماه

تحصيلات

صفحه

تحصیلات

تکمیلی

پذيرفته‌

باره‌

اطلاعيه‌

اصلی

نحوه

پاسخگويي

سيستم

دانشگاهها

ریاست

شرکت

چهاردهم

نوبت

شدگان‌

پایگاه

ناپيوسته‌

دوره‌هاي‌كارشناسي‌

داخل‌

سال‌

نهايي‌

درباره‌

تحصيلات‌تكميلي‌

نحوه‌

تماس

نامه

ارائه

تسهیلات

آیین

برگزیدگان

مرداد

اطلاع‌رسانی

واجدین

ثبت‌نام

برای

خرید

توليمو

مقام

جشنواره‌هاي

معتبر

استعدادهاي

معظم

اعتباری

واجدين

رهبری

این

مبانی

باشد

مردمی

کاربردی

دفترچه

يكمين

جمهوری

انگليسي

پيشرفته

شهرستان

كرمانشاه

راهنمای

پذیرش

قبيل

نظام

مهارتی

‌جمهوری

اسلامی

متعلق

ارتباط

ایران

نود

زبان

رسانی

تضمین

کیفیت

عالی

تعاونی

اعتبارسنجی

ارزشیابی،

عمومي

پیوندهای

مرتبط

تحقیقات،

خدمات

آموزشی

پیک

مركز

المپياد

دانشجويي

rss

تحقیقات

کارکنان

تمامی

علوم،

تخصصي

دكتراي

درسال

فرآيند

متقاضيان

مقاطع

مورخ

شماره

جوان

رازي

فارابي

آيين‌نامه

ناپيوسته،

اطلاع

مادی

حقوق

فني

کاربردي

general

gre

نتيجه

باره

معنوی

دفتر

شهریور

خارج

پذيرفتگان‌

نيمه‌متمركز

فراگير

بورس

اوليه

دکتري

تكميلي

داوطلبان

واجدشرايط

دوره‌هاي

تاريخ،

اسلامي

شهيدمطهري،

داروسازي

علوم

وكلام

فلسفه

پیام

توزیع

دانشگاههاي

شاهد،

تخصصی

دکترای

مجيد

معرفي

امتحاني

كدرشته‌امتحاني

كشوردر

کريم

مجازي

دانشجو

فهرست‌

شركت

محل

بورسيه

پذيري

دانش

كارداني

ناپيوسته

‌پذيرش

چندبرابر

وداراي

تکميلي

فهرست

‌معرفي‌شدگان

فایل

بقيه‌ا

گزينش

کلید

معرفی

ظرفیت

مصاحبه

انجام

پرورش

آزمونهاي

حفاظت

بخش

red

دارای

مكان

مصاحبه،

معاينه

وگزينش

برنامه

وهمچنين

‌فهرست

‌اسامي

‌شرايط

‌خاص

دسترسی

وابسته

دانشكده

غيرانتفاعي

رفاه،

المللي

طباطبائي،

علامه

مديريت

دریافت

سریع

موسسه

صنعتي

شريف،

دبير

شهيد

رجايي

تهران

تربيت

آموزشي

وكليه

فرهنگيان

پرديس‌هاي

چهارشنبه

Internal links - 37

/aboutus.aspx
/contactus.aspx
/Default.aspx
/
/FullStory.aspx?gid=12&id=268
/Download.aspx
/FullStory.aspx?gid=12&id=186
/FullStory.aspx?gid=12&id=187
/FullStory.aspx?gid=12&id=188
/FullStory.aspx?gid=6&id=1700
/FullStory.aspx?gid=2&id=1695
/FullStory.aspx?gid=2&id=1701
/FullStory.aspx?gid=2&id=1692
/FullStory.aspx?gid=2&id=1549
/FullStory.aspx?gid=3&id=1704
/FullStory.aspx?gid=13&id=1702
/FullStory.aspx?gid=13&id=1687
/FullStory.aspx?gid=13&id=1683
/FullStory.aspx?gid=1&id=1688
/FullStory.aspx?gid=1&id=1646
/FullStory.aspx?gid=9&id=1698
/FullStory.aspx?gid=8&id=1571
/FullStory.aspx?gid=8&id=1568
/FullStory.aspx?gid=7&id=1604
/group.aspx?gid=1
/group.aspx?gid=2
/group.aspx?gid=3
/group.aspx?gid=4
/group.aspx?gid=5
/group.aspx?gid=13
/group.aspx?gid=6
/group.aspx?gid=7
/group.aspx?gid=8
/group.aspx?gid=9
/group.aspx?gid=11
/group.aspx?gid=12
/rsspage.aspx

External links - 27

epay.sanjesh.org/
motaleat.sanjesh.org/
register1.sanjesh.org/k2ktalentregisteration93
result2.sanjesh.org/resultFE93/
www6.sanjesh.org/download/Jamekarshenasi9305.zip
www.sanjeshserv.com
www.msrt.ir
peyk.sanjesh.org/
www.sanjesh.org
olympiad.sanjesh.org
pe.sanjesh.org
www.sanjeshp.ir
tolimo.sanjesh.org/Result/
result2.sanjesh.org/result_sarasari_boorsiye_9305/
srv2.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_pnu/ar_93upo/kart
result2.sanjesh.org/noetrst_arshad_9306/
www.saamad.ir
www.president.ir
www.leader.ir
srv2000.sanjesh.org/noetrstarshad93
92.242.195.111/p_kart/index.php/kart_mtf/hfzan_93tse/kart
result.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_sar/elm_khas_93tha/elm
result2.sanjesh.org/keys/
result2.sanjesh.org/result_phd_9305/
result.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_doctor/nah_93gyh/krn/
result.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_arshd/sar_khas_93tfs/krn/
request.sanjesh.org/noetrequest

Styles NOT in CSS Sheet - 10

visibility: hidden

border-width:0px;background-position: 0px 0px;

border-width:0px;background-position: -19px 0px;

border-width:0px;background-position: -38px 0px;

border-width:0px;background-position: -57px 0px;

border-width:0px;background-position: -76px 0px;

border-width:0px;background-position: -95px 0px; height: 16px; width: 14px;

border-width:0px;background-position: -114px 0px;

border-width:0px;background-position: -133px 0px;

border-width:0px;background-position: -152px 0px;

Tags used - 19

div

li

a

ul

h4

input

img

param

link

embed

object

br

span

head

body

form

title

html

meta

Headers

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 02 Sep 2014 23:40:53 GMT
Content-Length: 42280

XHTML Errors

htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom"></div></div>...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom"></div></div>...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom"></div></div>...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom"></div></div>...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom"></div></div>...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near کارنامه نهايي آزمون دکتري سال ...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near کارنامه نهايي آزمون دکتري سال ...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near کارنامه نهايي آزمون دکتري سال ...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 144 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom_alter"></div>...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 144 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom_alter"></div>...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 144 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom_alter"></div>...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 145 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom_alter"></div>...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 145 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom_alter"></div>...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 145 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom_alter"></div>...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 145 near </a></li></ul></div><div class="boxBottom_alter"></div>...

Other META Tags


Text to Code

Shows the text and code ratio throughout the page.

blue: text
white: code
x-axis: page position
y-axis: percentage

Set Cookies

No cookies

Forms

form1 1393/06/11
Action Method

__VIEWSTATE =

__VIEWSTATEENCRYPTED =

__EVENTVALIDATION =

hlMain =

hlRed =

hlOrange =

hlLightGreen =

hlDarkGreen =

hlBlueGreen =

hlDarkBlue =

hlPurple =

hlPink =