Site Analysis and Statistics


www.noet.ir/

Title سازمان سنجش آموزش کشور
Description
No description
Keywords
No keywords
Content Word Count1065
Size51714 bytes, downloaded in 0.864 seconds (0.457Mb/s)
Inline CSS507 bytes (0.98%)
Inline Javascript77 bytes (0.15%)
Links on page59
External links20
Links without titles40 (50.63%)
Images
8 images (8 different images)
2 image(s) without ALT tags
Tags
No <STRONG> tags
No <EM> tags
<H1> not used
<H3> not used
Other
Compression not accepted
<title> tag should be straight after <head>
Alot of seperate images, consider using CSS Sprites

Try clicking on a keyword

Performing Keywords - 73

سازمان

سنجش

کشور

آموزش

نفرات

برتر

نوزدهمين

جوانان

تحقيقات

علوم،

علمي

فناوري

ورزش

دانشجويي

ازمونهاي

شرکت

اموزش

کشوردرسال

ابلاغ

داوطلبان

دريافتي

تقدير

تعرفه

ثبت

نام

وزراي

المپياد

باحضور

www

noet

پایگاه

کاردانی

کارشناسی

ریاست

ویژه

مطلب

نور

پیام

فنی

ارشد

سراسری

متفرقه

tolimo

عمومی

پیوندهای

مرتبط

الملل

بین

سریع

آزمون

های

حرفه

پاسخگويي

اطلاع‌رسانی

رهبری

معظم

مقام

مردمی

‌جمهوری

مرکز

ایران

اسلامی

دفتر

رسانی

جمهوری

سيستم

ارتباط

درباره

تماس

اطلاع

اصلی

صفحه

دسترسی

Keyword Frequency - 354

آزمون

آموزش

سال

سنجش

سازمان

كشور

اعلام

اطلاعيه

ارشد

تحصيلي

دانشگاه

پذيرش

ثبت

نام

عالي

کشور

داوطلبان

نور

سراسري

كارشناسي

خصوص

سوابق

کارشناسی

آزمون‌

آموزش‌

بدون

براي

نهايي

غيرانتفاعي

سازمان‌

صرفاً

مرحله

علمي

المپياد

اسامي

سنجش‌

اطلاعيه‌

كارداني

مؤسسات

رشته‌هاي

پانزدهم

داخل

دوره

ناپيوسته

پذيرفته‌شدگان

درباره

نوبت

شركت

دريافتي

ابلاغ

نتیجه

دانشجويي

تحصيلات

شرکت

پيام

نتايج

های

تعرفه

دوره‌هاي

ماه

اساس

درخصوص

بهمن

سال‌

سراسري‌

توجه

مختلف

علوم

تاريخ‌

اموزش

کشوردرسال

قابل

ازمونهاي

حرفه

آزمونهاي

کارشناسي

کاردانی

دریافت

نتایج

مرکز

فراگير

ورودی

تكميلي

امتحاني

موسسات

تاريخ

درآزمون

سیستم

باره

غيردولتي

نوزدهمين

تقدير

پیام

زمان

دولتي

شرايط

متقاضيان

علوم،

tolimo

هاي

بین

پيام‌نور

الملل

غیر

عالی

جديد

فراگیر

درباره‌

هشدار

پزشكي

ورودي

نحوه

اطلاعیه

دفترچه

ضوابط،

دوره‌هاي‌

عمومي

براساس

متفرقه

قوه

باشد

خارج

فني

نظام

مقطع

ظرفيت

ثبت‌نام

سوالات

زبان

جوانان

فناوري

تحقيقات

نفرات

برتر

باره‌

سراسری

کارداني

وزراي

باحضور

اصلی

صفحه

تماس

پایگاه

ریاست

پاسخگويي

سيستم

سایت

ثبت‌نام‌

ورزش

پذيرفته

دوره‌های

رشته

ايران

فناوری

آموزشی

سوئدي

راهنمای

وزارت

خدمات

کارکنان

تحقیقات

دانش

تضمین

فهرست

اعتبارسنجی

ارزشیابی،

مهر

کیفیت

مهلت

پذيري

تعاونی

تکميلي

مركز

برخي

این

معنوی

راهنماي

اصلاح

متعلق

المللي

آيلتس

برگزاري

gre

مادی

حذف

toefl

پیک

مهندسی

تحقیقات،

rss

تمامی

بهداشت

آبزيان

حقوق

تمديد

مرتبط

قضا

عمومی

قضاييه

تستي

منصب

تصدی

نظام‌جديد

چهارمين

كشوردرسال

جذب

تولیمو

وکالت

کانون

وکلا

دادگستری

اطــلاعيه

انگليسي

قضات

قضائيه

کارآموزی

پذيرفته‌شدگان‌

اسامي‌

نحوه‌

فنی

پرينت

متخلفان

دانشگاه‌ها

پذيرفته‌شـدگان

پيشرفته

انتفاعي

پیوندهای

كارت‌

نود

دكتراي

حرفه‌اي

کاربردي

جامع

تخصصي

استعدادهای

استخدامي

‌مرحله

درخشان

مؤسسات‌آموزش

رشتـه‌هاي

‌آموزش

‌سنجش

‌كشور

رشته‌‌هاي‌

شدگان

نيمه‌‌متمركـز

اطلاعيــه‌

برگزار

سه‌شنبه

روز

دانشکده

تربيت‌بدني

تهران

نيمه

متمركز

رابطه

انتفاعی

غيردولتي–

درخواست

امتحانی

دولتی

برای

نهایی

‌شدگان

پذیرش

صرفا

تحصیلی

صبح

کشور،

اسلامی

‌جمهوری

ایران

ارتباط

جمهوری

مردمی

اطلاع‌رسانی

رهبری

رسانی

اطلاع

دفتر

مقام

معظم

پنجشنبه

red

مطلب

کارت

ویژه

مراسم

برگزيدگان

توزیع

فایل

بخش

ورود

حفاظت

دسترسی

سریع

مذکور

طریق

دانشگاه‌هاي

مازاد

متقاضي

تاريخ‌،

رفع

محل‌

خودگردان

پرديس

دكتري

رشته‌‌هاي

پزشكي،

دندانپزشكي

داروسازي

نقص

كارت

علمي‌

بيستمين

دانشجويي‌

اصلاحات

ايجاد

همچنين‌

داخل‌

تحصيلات‌

برگزاري‌

تكميلي‌

كارشناسي‌

ناپيوسته‌

تكميل

عدم‌

انساني،

تجربي،

هنر

زبانهاي

خارجي

فني،‌علوم

رياضي

زیر

پیوند

سؤالات

گروههاي

آزمايشي

چنين‌

ضوابط

آغاز

سـراسـري

اينترنتي

تحصيل

صادق

نيمه‌متمركـزدانشگاهها

تحصيلـي

درخصـوص

اطلاعيـه

اسامـي

پذيرفتـه‌شدگان

نهايـي

شده

Internal links - 54

/aboutus.aspx
/contactus.aspx
/Default.aspx
/
/FullStory.aspx?id=252
/FullStory.aspx?gid=12&id=268
/Download.aspx
/FullStory.aspx?gid=12&id=186
/FullStory.aspx?gid=12&id=187
/FullStory.aspx?gid=12&id=188
/FullStory.aspx?gid=2&id=1947
/FullStory.aspx?gid=12&id=1833
/FullStory.aspx?gid=1&id=1872
/FullStory.aspx?gid=1&id=1941
/FullStory.aspx?gid=1&id=1938
/FullStory.aspx?gid=1&id=1573
/FullStory.aspx?gid=1&id=1946
/FullStory.aspx?gid=1&id=1933
/FullStory.aspx?gid=1&id=1925
/FullStory.aspx?gid=1&id=1906
/FullStory.aspx?gid=1&id=1899
/FullStory.aspx?gid=2&id=1843
/FullStory.aspx?gid=2&id=1945
/FullStory.aspx?gid=2&id=1866
/FullStory.aspx?gid=2&id=1845
/FullStory.aspx?gid=2&id=1835
/FullStory.aspx?gid=6&id=1940
/FullStory.aspx?gid=6&id=1934
/FullStory.aspx?gid=6&id=1922
/FullStory.aspx?gid=3&id=1935
/FullStory.aspx?gid=3&id=1924
/FullStory.aspx?gid=4&id=1931
/FullStory.aspx?gid=4&id=1926
/FullStory.aspx?gid=11&id=1913
/FullStory.aspx?gid=11&id=1900
/FullStory.aspx?gid=7&id=1912
/FullStory.aspx?gid=7&id=1886
/FullStory.aspx?gid=7&id=1865
/FullStory.aspx?gid=7&id=1859
/FullStory.aspx?gid=9&id=1919
/FullStory.aspx?gid=12&id=1831
/group.aspx?gid=1
/group.aspx?gid=2
/group.aspx?gid=3
/group.aspx?gid=4
/group.aspx?gid=5
/group.aspx?gid=13
/group.aspx?gid=6
/group.aspx?gid=7
/group.aspx?gid=8
/group.aspx?gid=9
/group.aspx?gid=11
/group.aspx?gid=12
/rsspage.aspx

External links - 20

www.msrt.ir
www.sanjeshserv.com
motaleat.sanjesh.org/
tolimo.sanjesh.org/result/
www.sanjeshp.ir
pe.sanjesh.org
www.sanjesh.org
peyk.sanjesh.org/
olympiad.sanjesh.org
result2.sanjesh.org/rsk9310_rc/
92.242.195.235/rsghzt93/
result2.sanjesh.org/resultsnm9311/
www.saamad.ir
www.president.ir
result2.sanjesh.org/resultrs9311_testsm/
register1.sanjesh.org/payamarshad9310/
result2.sanjesh.org/resultfanni9311/
result2.sanjesh.org/ResultK2K9311/
92.242.195.142/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=578
www.leader.ir

Styles NOT in CSS Sheet - 10

visibility: hidden

border-width:0px;background-position: 0px 0px;

border-width:0px;background-position: -19px 0px;

border-width:0px;background-position: -38px 0px;

border-width:0px;background-position: -57px 0px;

border-width:0px;background-position: -76px 0px;

border-width:0px;background-position: -95px 0px; height: 16px; width: 14px;

border-width:0px;background-position: -114px 0px;

border-width:0px;background-position: -133px 0px;

border-width:0px;background-position: -152px 0px;

Tags used - 21

div

li

a

ul

h4

input

img

param

link

embed

object

p

span

h2

br

meta

body

form

head

html

title

Headers

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Thu, 29 Jan 2015 16:13:36 GMT
Content-Length: 51714

XHTML Errors

htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 65 near <div class="panelBox"><div class="hd lefttop"></div><di...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 120 near <div id="topNews"><div class="hd lefttop"></div><div cl...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 120 near <div id="topNews"><div class="hd lefttop"></div><div cl...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 120 near <div id="topNews"><div class="hd lefttop"></div><div cl...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 120 near <div id="topNews"><div class="hd lefttop"></div><div cl...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 140 near <div class="topLinks"><div class="hd left"></div><div c...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1938" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1938" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1938" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1938" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1938" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1938" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1938" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1938" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 141 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=1&id=1938" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=2&id=1866" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=2&id=1866" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=2&id=1866" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=2&id=1866" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=2&id=1866" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=2&id=1866" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=2&id=1866" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 142 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=2&id=1866" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=4&id=1931" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=4&id=1931" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=4&id=1931" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=4&id=1931" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=4&id=1931" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=4&id=1931" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=4&id=1931" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=4&id=1931" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=4&id=1931" tit...
htmlParseEntityRef: expecting ';' on line 143 near </a></li><li><a href="FullStory.aspx?gid=4&id=1931" tit...

Other META Tags


Text to Code

Shows the text and code ratio throughout the page.

blue: text
white: code
x-axis: page position
y-axis: percentage

Set Cookies

No cookies

Forms

form1 1393/11/07
Action Method

__VIEWSTATE =

__VIEWSTATEENCRYPTED =

__EVENTVALIDATION =

hlMain =

hlRed =

hlOrange =

hlLightGreen =

hlDarkGreen =

hlBlueGreen =

hlDarkBlue =

hlPurple =

hlPink =